نحوه پرداخت سفارش

کاربران محترم می توانند به منظورپرداخت ، مبلغ سفارش خود را از دو درگاه “به پرداخت بانک ملت ” و” تارا ” که در صفحه تسویه حساب قابلیت انتخاب دارند ، پرداخت نمایند .

لازم به ذکر است در صورت داشتن اعتبار در باشگاه مشتریان این مبلغ به صورت خودکار از صورتحساب کسر خواهد شد.

در صورت کسر مبلغ از حساب و ثبت نشدن سفارش ، اگر مبلغ کسر شده تا 24 ساعت بازنگشت می بایست پیگیری لازمه از طریق بانک مربوطه صورت گیرد.